regulamin

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Treningi personalne prowadzone są przez trenerów personalnych serwisu OptimizeMe

2. OptimizeMe działa legalnie jako zarejestrowana firma:

OptimizeMe Robert Rejmaniak
ul. Juliusza Kossaka 2 m51
93-213 Łódź

NIP: 9662033552
REGON: 368700293

§2 ZASADY TRENINGU PERSONALNEGO

 

1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia o:

  • braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach lub braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność, 
  • posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go

2. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.

3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na umówione spotkanie. W przypadku spóźnienia na trening następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu.

 

4. Czas trwania treningu to 55 minut.

 

5. Trening personalny może być odwołany bez żadnych konsekwencji finansowych przez Uczestnika zajęć z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu lub niepoinformowania Trenera o odwołaniu zajęć, trening zostaje uznany za przeprowadzony.

 

6. Trening personalny może być odwołany bez żadnych konsekwencji przez Trenera z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu lub niepoinformowania Uczestnika zajęć o ich odwołaniu, kolejny trening zostaje przeprowadzony bezpłatnie.

 

7. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia zajęć z powodów osobistych

 

8. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest przebywanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub pobudzających pod rygorem wykluczenia z treningu.

 

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stawić się na trening w stroju sportowym, tj.:

  • Sportowe obuwie, najlepiej z płaską podeszwą (zabronione są klapki)
  • Elastyczne spodenki (dresy)
  • Sportowa koszulka

 

10. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest posiadać ze sobą ręcznik oraz wodę do uzupełnienia płynów podczas treningu.

 

11. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu.

 

12. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia.

 

§3 ZAKUP TRENINGÓW PERSONALNYCH

 

1. Płatność za treningi personalne lub pakiet treningów dokonywana jest z góry w formie wpłat gotówkowych lub przelewem na konto:

50 1140 2004 0000 3502 7719 9998
W tytule: Imię, Nazwisko, Ilość treningów, Imię i nazwisko trenera;

nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu.

 

2. Treningi Personalne mogą być wykupywane w następujących pakietach:

 

Indywidualne:

a) 1 Trening Personalny

b) pakiet 4 Treningów Personalnych

c) pakiet 8 Treningów Personalnych

d) pakiet 12 Treningów Personalnych

e) pakiet 16 Treningów Personalnych

 

Dwuosobowe:

a) pakiet 8 Treningów Personalnych

b) pakiet 12 Treningów Personalnych

c) pakiet 16 Treningów Personalnych

 

3. Uczestnik, który wykupił dany Pakiet, zobowiązuje się wykorzystać go w terminie 1 miesiąca

 

4. Uczestnik zajęć, który nie wykorzystał Pakietu w przewidzianym terminie, zgodnie z punktem 16 Regulaminu, traci prawo do odbycia niewykorzystanych Treningów Personalnych. OptimizeMe, nie jest zobowiązane zwracać opłaty za niewykorzystane w terminie Treningi Personalne Klientowi, który nie wykorzystał ich w przewidzianym terminie.

 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach OptimizeMe może przedłużyć termin, o którym mowa w punkcie 4 Regulaminu o dodatkowe 14 dni.

 

6. W przypadku wykupienia więcej niż jednego Pakietu przez Uczestnika zajęć  w tym samym czasie (przed upływem terminu Pakietu poprzedniego), termin ważności kolejnego Pakietu rozpoczyna pierwszego dnia po zakończeniu ważności poprzedniego Pakietu.

 

7. Wykupiony Pakiet w żadnej części nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z treningów z jakiegokolwiek powodu.

 

8. Trener może odwołać trening, gdy nie odnotował zaksięgowania płatności za umówiony trening.

 

9. Terminy Treningów Personalnych rezerwowane są przez Uczestnika bezpośrednio u trenera, w zależności od dyspozycyjności wybranego trenera.

 

10. Uczestnik powinien zarezerwować pierwszy Trening Personalny z wykupionego przez siebie Pakietu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykupienia Pakietu.

 

§4 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 

1. OptimizeMe zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie treningów

 

2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ew. zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.

 

3. Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.optimizeme.pl